Vltavský pohár

Vltavský pohár

O lize

Vltavský pohár je uzavřená soutěž pro následující SDH: Albrechtice nad Vltavou, Údraž, Jehnědno, Chřešťovice, Kluky, Novosedly, Jamný, Temešvár, Kašina Hora, Záhoří, Vrcovice, Vlastec, Tukleky, Oslov, Zvíkovské Podhradí. Soutěží Vltavského poháru se můžou zúčastnit i jiná soutěžní družstva s tím, že nebudou bodovány nebo pokud je v rámci Vltavského soutěže pořádána i další soutěž (většinou je to pohár starosty obce či SDH) můžou být oceněny.

Výbor Vltavského poháru
JEHNĚDNO Jačka Martin 733 128 030
KLUKY Hrdina 602 215 074
CHŘEŠŤOVICE Stropnický František 736 756 092
ALBRECHTICE Sidum Petr 603 396 792
NOVOSEDLY Jambura 776 374 896
ZÁHOŘÍ Malát 603 942 278
JAMNÝ    
VLASTEC Skala 739 131 580
ZV.PODHRADÍ Matuška 777 662 617

PRAVIDLA SOUTĚŽE : VLTAVSKÝ POHÁR

1. ÚČAST

1.1. Vltavský pohár je uzavřená soutěž pro následující SDH: Albrechtice nad Vltavou, Údraž, Jehnědno, Chřešťovice, Kluky, Novosedly, Jamný, Temešvár, Kašina Hora, Záhoří, Vrcovice, Vlastec, Oslov, Zvíkovské Podhradí v kategoriích muži a ženy. Při prezenci družstva předloží platné průkazky. Ostatní družstva mohou soutěžit se souhlasem pořadatele daného kola, ale ne v rámci jednotlivého kola Vltavského poháru. Jejich umístění se nezapočítává do bodovací tabulky.

2. ROZSAH SOUTĚŽE

2.1. Do soutěže budou připuštěna družstva, která se prezentují nejpozději do zahájení soutěže. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev (min. 5 členů) na začátku soutěže. Každé soutěžní družstvo uhradí startovné při prezenci ve výši určené pořadatelem. Výše startovného může činit maximálně 200,– Kč.

3. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU

3.1. Dle pravidel požárního sportu a pravidel této pohárové soutěže. Kategorie muži 3B nebo 2B, ženy 2B.

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY

4.1. Požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu až do velikosti čerpadla PS 16, nebo jejíž schvalovací řízení probíhá (čerpadlo nové generace). Ovládání plynu mechanické, umístěné na směšovacím zařízení, nebo na místě určené výrobcem. Nástavec na víku čerpadla je povolen.

4.2. Výfukové potrubí musí procházet funkční vývěvou a ústit na původním místě. Zakázaný je čtyřsvodový výfuk.

4.3. Savice o délce 2,5 metru (bez tvarových podložek), se šroubením o průměru 110 mm. Minimální počet závitů na koncovkách = 2,5. Koncovka savice ke koši je v max. délce 40 mm včetně závitu. Po ukončení požárního útoku musí být sací vedení spojeno závitovým spojem.

4.4. Koš s funkční klapkou a kovovým výpletem (ocelové struny se nepovažují za kovový výplet) umožňující vypuštění vody ze sacího vedení. Ovládání klapky na vnějším plášti koše. Druh klapky se neposuzuje. Koš musí mít ozuby na klíč.

4.5. Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice nemusí být sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla vody.

4.6. Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje.

4.7. Rozdělovač s funkčními uzávěry. Tělo rozdělovače nesmí být žádným způsobem upravováno pro snazší způsob nošení. Za rozdělovač s funkčními uzávěry se nepovažuje rozdělovač s otočenými pákami.

4.8. Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5 ± 0,1 mm. Maximální délka proudnice je 450 mm včetně půlspojky. Před útokem má rozhodčí na základně právo nechat si předložit proudnice k namátkové kontrole, kontrolu měření výstřikové hubice provede zástupce soutěžního družstva pod dohledem rozhodčího samostatně. Při nástřiku se proudnice může dotýkat země. Žádný závodník se nesmí po výstřiku ani dotknout čáry stříkání.

4.9. Podložka pod savice při nabírání se může použít pouze hladká a rovná (bez výřezu) o maximální tloušťce 10 mm. Může být použita i podložka se vzorem.

4.10. Útočné vedení „C52“ – plošná šířka min. 79 mm, minimální délka 19 m včetně půlspojky. Dopravní vedení „B75“ – plošná šířka min. 113 mm, minimální délka 19 m včetně půlspojky.

4.11. Po provedení útoku může dojít u každého družstva k přeměření délky minimálně jedné hadice určené rozhodčím. Hadice označená ke kontrole délky se nesmí natahovat. Porušení pravidla o natahování před měřením vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Délka hadice se měří bez zubu půlspojky.

4.12. Ústroj zakrývající kotníky (povolen dres s krátkým rukávem). Musí být pevná obuv, nikoliv však jednotná (tzn. každý člen družstva si může vybrat z pracovní či sportovní obuvi). Povolené turfy a tretry (výjimku může stanovit pořadatel v propozicích s ohledem na povrch dráhy). Opasek kožený o šířce min 50 mm, ochranná přilba schváleného druhu. U celého družstva stejného typu, na barvě nezáleží. Úprava skeletu přilby není povolená.

4.13. V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.

4.14. V každém kole v celém ročníku Vltavského poháru může nastoupit na pozici strojník, savice či koš za družstvo žen max. 1 muž, který může nastoupit právě v tomto kole i za družstvo mužů. Pro případ jednoho kola v celém ročníku Vltavského poháru může nastoupit za družstvo žen max. 1 muž na jakékoliv pozici. V případě družstva mužů mohou nastoupit v každém kole max. 2 ženy, které mohou nastoupit zároveň i za družstvo žen.

4.15. Délka přípravy na základně je maximálně 5 minut. V případě většího počtu družstev je možné přípravu zkrátit max. na 3 minuty. Čas přípravy začíná běžet po povelu „Na základnu“.

4.16. Start bude proveden od nastartovaného stroje nebo stroje v klidu.

4.17. Na všech soutěžích bude použit přetlakový ventil.

4.18. Podávání protestů podle pravidel požárního sportu. Maximální kauce 500 Kč.

5. MĚŘENÍ ČASU

5.1. Terče na všech soutěžích musí být nástřikové. Můžou být mechanické nebo elektronické. V případě poruchy elektronické časomíry bude vždy pokus družstva změřen mechanicky (stopky). Pořadatel je povinen zajistit si náhradní terče pro případ, že by došlo k poruše používaných terčů. Pokud dojde k poruše terčů v momentu, kdy již více než polovina družstev provedla svůj pokus, ostatní družstva budou pokračovat v nástřiku na nové terče. Pokud dojde k poruše terčů v momentu, kdy provedla svůj pokus méně než polovina družstev, budou všechna družstva provádět nástřik na nové terče.

5.2. Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou (zálohovanou stopkami) nebo stopkami. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa. Při selhání časomíry, družstvo opakuje svůj pokus. Za selhání časomíry se nepovažuje porucha displeje při funkčnosti stopek (ukončit pokus má právo pouze rozhodčí disciplíny). Pro opakování pokusu bude vloženo do startovní listiny po dohodě s pořadatelem. Pokud dojde k takové poruše časomíry, že nebude možné ji v rozumné době opravit a znovu zprovoznit přejde se na ruční měření bez opakování pokusů. Terče musí být vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky, nebo kombinací obou způsobů).

5.3. Pro noční soutěže jsou dovoleny dotykové terče.

6. STARTOVÁNÍ

6.1. Povely – „Na místa, připravte se!“ (jeden povel), „Pozor!“, výstřel. Po povelu „Na místa, připravte se“ následuje libovolná pauza na uklidnění celého soutěžního družstva. Po povelu „Pozor“ následuje do 1 vteřiny startovní výstřel. Po povelu „Pozor“ se nesmí žádný soutěžící stojící na startu pohnout. Porušení tohoto pravidla se posuzuje jako předčasný (ulitý) start. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, startovací techniky nebo časomíry. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem, nebo píšťalkou.

7. BODOVÁNÍ

7.1. Bodování se provádí dle tabulky těchto pravidel.

7.2. Při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo i více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

7.3. Družstva (min. 5 členů) se musí zúčastnit vyhlášení výsledků. Pokud tak neučiní, nebudou družstvu započítá-ny body do celkového hodnocení. Při včasném a řádném omluvení lze udělat výjimku. Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

7.4. Vítězem celého ročníku se stává družstvo s největším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů se na lepší místo posunuje družstvo s nižším součtem časů. V případě, že ani toto kritérium nerozhodne, budou rozhodující vzájemné výsledky z poslední soutěže.

7.5. Slavnostní vyhlášení v obou kategoriích (muži a ženy) proběhne na tzv. „dostříkné“. Termín, čas a místo budou vyhlášeny na posledním kole.

Bodovací tabulka

Pořadí Počet bodů

 1. 20
 2. 17
 3. 15
 4. 14
 5. 13
 6. 12
 7. 11
 8. 10
 9. 9
 10. 8
 11. 7
 12. 6
 13. 5
 14. 4
 15. 3

Neplatný pokus při technické závadě bodován jako za poslední místo

Neplatný pokus za jakéhokoliv počtu zúčastněných týmů: 2 Diskvalifikace: 0

8. PODMÍNKY PRO POŘADATELE

8.1. Pořadatel je povinen zajistit losování startovního pořadí a to na nástupu před zahájením soutěže, výjimku tvoří pouze jedno soutěžní družstvo pořadatele v dané kategorii (muži, ženy), které se zařadí do pořadí podle potřeby pořadatele před zahájením losování. Možnost výměny startovního pořadí po losování je možné po dohodě dotčených soutěžních družstev před nahlášením pořadí pořadateli.

8.2. Pořadatel soutěže je povinen zajistit dostatečný počet proškolených rozhodčích pro pořádání soutěže.

8.3. Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou řádně přihlášena.

8.4. Délka startovní čáry je dle pořadatele. Čára stříkání musí být přes celou šíři dráhy. Maximální výška startovní čáry i čáry stříkání je 20 mm.

8.5. Velitelé dané soutěže si vyhrazují právo v závažných případech (např. neúnosné povětrnostní podmínky, nedodržení regulérnosti závodní tratě) zrušit pohárovou soutěž.

8.6. Vypouštění terčů bude zajištěno kvalifikovanou osobou.

8.7. Pořadatel je povinen zajistit občerstvení pro rozhodčí.

8.8. Je doporučeno jednotlivá kola pohárových soutěží pojistit.

Rekordy celé ligy

Nejlepší časy

muži

ženy

Náhodné video